Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KIND IN DE KIJKER

 

Artikel 1         Definities
1. Kind in de Kijker, gevestigd te Dalem, KvK-nummer 55416217, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3         Offertes en aanbod
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Het resterende bedrag wordt na levering voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Met het afsluiten van een pakket ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de diensten.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer gewijzigde omstandigheden dit vereisen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

7. Kind in de Kijker is een particuliere praktijk. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, waardoor de kosten voor eigen rekening komen. In enkele gevallen is financiering vanuit een pgb mogelijk. Dit is echter de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5         Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd wordt in overleg een nieuwe datum overeengekomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt opdrachtnemer vervangen door een derde.

3. In geval de groep voor de bijeenkomst van de Plusclub te klein is, wordt in overleg en uiterlijk een week voor de bijeenkomst, een oplossing gezocht.

 

Artikel 8         Annulering
1. Annulering door de opdrachtgever voor een sessie is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering gelden de volgende bepalingen:

Samenwerkingsverbanden en scholen groep: bij annulering tot 6 weken voor aanvang is kosteloos; bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 3 weken voor aanvang resulteert in volledige betaling van de kosten.

2. Samenwerkingsverbanden en scholen individueel: bij annulering tot 2 weken voor aanvang is kosteloos; bij annulering tussen 2 en 1 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 1 week voor aanvang resulteert in volledige betaling van de kosten.

3. Particulieren groepsverband met open inschrijving, waaronder de Plusclub: bij annulering tot 5 weken voor aanvang is kosteloos; bij annulering tussen 5 en 2 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 2 weken voor aanvang, tussentijdse opzegging of het niet op komen dagen, resulteert in volledige betaling van de kosten.

4. Particulieren individueel: bij annulering tot 2 weken voor aanvang is kosteloos; bij annulering tussen 2 en 1 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 1 week voor aanvang resulteert in volledige betaling van de kosten. In geval van ziekte dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden gemeld bij opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.

6. In geval van een wijziging als genoemd in lid 2 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

 

Artikel 9         Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan haar kan worden toegerekend, in geval een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.

2. Indien een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 10       Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.

4. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel 2 x het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht aan opdrachtgever in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 11       Klachten
1. De opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten en goederen binnen 7 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 12       Intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes en beschikbaar gestelde content.

2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

3. Ter beschikking gesteld materiaal door opdrachtnemer verkrijgt opdrachtgever in bruikleen. Opdrachtgever is niet gerechtigd dit materiaal in eigendom te nemen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een les, bijeenkomst of overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan video- of geluidopnames te maken tijdens een bijeenkomst of sessie. Wanneer opdrachtnemer zelf opnames maakt, zullen deze enkel worden gedeeld met toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 13       Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een bijeenkomst of sessie belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende sessie of bijeenkomst uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.

3. De website van opdrachtnemer dient ter informatievoorziening en kan te allen tijde, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

4. Opdrachtnemer is geen gekwalificeerd arts. In geval van gezondheidsklachten bij kinderen wordt u aangeraden een arts te raadplegen.

5. Opdrachtnemer zal te allen tijde proberen nauwkeurige en actuele informatie op de website beschikbaar te hebben, maar kan niet garanderen dat de beschikbare informatie altijd juist en up to date is.

6. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten. Op haar werkzaamheden is de beroepscode van toepassing.

 

Artikel 14       Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden