Scholen

Hoogbegaafdheid op de basisschool

hoogbegaafdheid-op-school

Sasha inspireerde mij om mijn onderwijs op zijn kop te gooien. Ze kwam mijn klas in om een hoogbegaafde leerling te begeleiden, maar had zo’n pakkend verhaal dat ik me realiseerde dat het voor alle leerlingen anders moet.

Kinderen zitten op school om te leren. De overheid heeft kerndoelen opgesteld waarin omschreven staat wat kinderen moeten leren tijdens hun schooltijd. Maar wat als we op de één of andere manier onvoldoende tegemoet kunnen komen aan het leren van een kind? Wat als blijkt dat een kind de lesstof kan maken zonder hulp van de leerkracht? Wat als een kind concentratieproblemen heeft en steeds naar buiten staart? Wat als een kind zich niet prettig voelt in de klas door het gedrag van andere kinderen?

Er wordt tegenwoordig een enorm beroep gedaan op leerkrachten. Zowel op didactisch als pedagogisch gebied moet je een duizendpoot zijn. Alle kinderen moeten van de juiste leerstof worden voorzien, maar een leerkracht moet ook nog eens tegemoet komen aan de pedagogische behoefte van kinderen.
Je hebt kinderen in de klas met een stoornis of beperking, maar ook genoeg andere kinderen die baat hebben bij een aanpak die net even anders is.

Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie en iedereen maakt de keuze die hem of haar op dat moment de beste lijkt

Kind in de Kijker staat zelf met beide benen in de onderwijspraktijk en weet hoe leuk, maar ook hoe zwaar het onderwijs kan zijn. Soms is het fijn om even lucht te krijgen doordat een ander meekijkt en -denkt. Kind in de Kijker kan zowel door scholen als door ouders uitgenodigd worden om ondersteuning te bieden. In de meeste gevallen houdt dit in dat er in de klas meegekeken wordt. Kind in de Kijker observeert op een objectieve manier en heeft geen oordeel over datgene wat er in de klas gebeurt.

Diensten van Kind in de Kijker:

Training & begeleiding schoolteams
Wilt u met elkaar (hoog)begaafde kinderen in de klas bieden wat ze nodig hebben? Wilt u beleid schrijven en implementeren dat aansluit bij de behoefte van (hoog)begaafde kinderen én de mogelijkheden van het team? En wilt u met elkaar op een praktische manier aan de slag gaan met (hoog)begaafdheid? Kies dan voor een scholingstraject of losse traingen.

Sasha Jansen van Kind in de Kijker heeft veel ervaring in het begeleiden en trainen van schoolteams. Zij doet dit op een praktische manier die goed aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Hierdoor worden handvatten aangereikt waar u de volgende dag direct mee aan de slag kunt en leert u (hoog)begaafde kinderen herkennen en begeleiden. Tijdens de trainingen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Waar mogelijk wordt tijd ingepland om direct aan de slag te gaan met het geleerde, zodat u als leerkracht minder tijd kwijt bent na schooltijd én u elkaar kunt ondersteunen en inspireren.CRKBO_Docent

Een greep uit de mogelijkheden:

- Traject beleid (hoog)begaafdheid
- Traject implementatie (meerjarentraject)
- Traject ‘begeleiding werkgroep (hoog)begaafdheid’
- Traject ‘plusklas’
- Training signaleren van (hoog)begaafde kinderen
- Training ‘begeleiding in groep 1-2′
- Training ‘begeleiding in groep 3′
- Training ‘begeleiding groep 3-8′
- Training ‘Mindset’
- Training ‘coaching- en begeleidingstechnieken’
- Training ‘observeren in de groep’
- Training ‘verrijking en verdieping in de klas’

Wilt u meer informatie over trainingen en/of begeleiding van schoolteams?
Neem gerust contact op!

Geschikte lesmaterialen
Is er behoefte aan nieuw lesmateriaal, geschikt voor (hoog)begaafde of intelligente kinderen? Maar is er geen expertise in huis betreft het juiste lesmateriaal dat moet worden aangeschaft? In dat geval is er de mogelijkheid om Kind in de Kijker de school te laten adviseren en/of de aanschaf van nieuw uitdagend lesmateriaal te laten regelen. U kunt meteen een kijkje nemen in meegebracht lesmateriaal speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. Zo wordt de kinderen de uitdaging geboden die ze zo hard nodig hebben.

Kind in de Kijker kan ook zelf lesmateriaal voor de school ontwikkelen. Hierbij is het mogelijk om het lesmateriaal goed af te stemmen op de lesmethode(n) waarmee gewerkt wordt. Dit lesmateriaal wordt opgesteld aan de hand van de Taxonomie van Bloom (hogere orde denkvaardigheden) en de meervoudige intelligentie van Gardner. Hierna kan eventueel het schoolteam zelf geschoold worden om zelf dit lesmateriaal te kunnen opstellen.

Wilt u meer informatie over lesmateriaal, of een voorbeeld zien?
Neem gerust contact op!

Coaching van leerkrachten
Wilt u (hoog)begaafde kinderen de juiste begeleiding bieden, maar weet u niet precies hoe en wat? Of bent u al druk bezig met compacten en verrijken, maar hebt u nog steeds het gevoel dat u tekort schiet? Hebt u een kind in de klas waarvan u weet dat het pienter is, maar het komt er niet uit? Een kind dat niet tot werken komt of het reguliere werk nauwelijks af krijgt (laat staan het verrijkingswerk)? Een (hoog)begaafd kind met dyslexie of ADHD? Of een kind dat steeds slechter gaat scoren op de toetsen? Dan kan een coaching-/begeleidingstraject uitkomst bieden!

Tijdens een individueel coaching-/begeleidingstraject wisselen observaties in de klas en gesprekken elkaar af. De hulpvraag van u als leerkracht staat hierbij centraal, waardoor alle focus ligt op uw groepssituatie en de daarbij behorende (on)mogelijkheden. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de visie en missie van de school. Tijdens dit traject werkt u toe naar een optimale situatie voor u en het (hoog)begaafde kind.

Een coaching-/begeleidingstraject is ook zeer geschikt voor plusklasleerkrachten en kan daarnaast worden aangeboden aan alle leerkrachten tijdens een scholing- en/of implementatietraject.

Wilt u eens overleggen of een coachingstraject in uw geval van nut kan zijn?
Neem gerust contact op!

Begeleiding bij plusklas
Is er behoefte aan vaste begeleiding van kinderen? Willen jullie een plusklas, maar zijn de uren binnen de formatie op? Of mist de gewenste expertise? In dat geval is er de mogelijkheid om Kind in de Kijker een vast aantal uren aan de school te verbinden. Zo biedt u kinderen de begeleiding die ze nodig hebben en is er ruime ervaring en expertise aanwezig op het gebied van hoogbegaafdheid zonder dat het ten koste gaat van de formatie van de school.

Wilt u meer informatie over wat Kind in de Kijker kan betekenen bij een plusklas?
Neem gerust contact op!

Ambulante begeleiding
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor (hoog)begaafde kinderen. En terecht: het doel van het onderwijs is kinderen nieuwe dingen te leren. Maar wanneer je de basisleerstof beheerst zonder instructie van de leerkracht, leer je dan eigenlijk wel? Wat is dan het nut van naar school gaan?

Alle (hoog)begaafde kinderen hebben behoefte aan een compact en verrijkt lesprogramma. Dit kan prima vanuit de basisondersteuning geboden worden. Sommige (hoog)begaafde kinderen hebben daarnaast echter een specifieke ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld doordat ze gehinderd worden door belemmerende gedachten en overtuigingen, minder goed ontwikkelende executieve functies hebben of doordat er sprake is van onderpresteren of een negatief zelfbeeld. In die gevallen kan externe hulp wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Kind in de Kijker wordt ingehuurd door Samenwerkingsverbanden om als ambulant begeleider mee te denken en advies uit te brengen.

Samen met de leerkracht en intern begeleider wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld dat gebaseerd is op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de mogelijkheden van de school. Er is op regelmatige basis overleg met alle betrokkenen, zodat het proces goed in de gaten gehouden wordt en doelen tijdig worden geëvalueerd.

Indien gewenst kan ambulante begeleiding aangevuld worden met begeleiding van het kind. In dat geval wordt ook het handelingsgedeelte van het OPP door Kind in de Kijker verzorgd. In veel gevallen zijn hiervoor gelden beschikbaar vanuit Samenwerkingsverband.

Wilt u eens overleggen over de mogelijkheden voor ambulante begeleiding?
Neem gerust contact op!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem gerust eens vrijblijvend contact op met Kind in de Kijker:

Telefoon: 06-45532355
E-mail: info@kindindekijker.nl